Jump to Navigation

Munkatársaink írták

Nyomtatóbarát változatSend by emailPDF változat

Munkatársaink írásai a Nagykönyvtárról és kincseiről

 

 

Dr. Gáborjáni Szabó Botond

 

 • A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának kéziratkatalógusa, 1850 előtti kéziratok, (Fekete Csabával közösen), Bp., 1979.
 • Debrecen és a kísérleti fizika oktatásának magyarországi kezdetei, Fizikai Szemle, 1982/5. 171-178. p.
 • Szilágyi Sámuel nyomtatott munkái és tankönyvkiadásai, In: A KLTE Könyvtárának Évkönyve XIII, Debrecen, 1982, 101-110. p.
 • Piskárkosi Szilágyi Sámuel, Confessio, 1985/3. 59-65. p.
 • Piskárkosi Szilágyi Sámuel peregrinációja, In: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, Tom. XXI, Szeged, 1985, 139-157. p.
 • Szükséges-e Maróthi értékelésének revíziója? In: A KLTE Könyvtárának Évkönyve XIV, Debrecen, 1985, 151-165. p.
 • Hatvani István európaisága, Adalékok vallás és felvilágosodás kapcsolatához a XVIII. században, Confessio, 1987/1, 35-42. p.
 • Oktatási reform a Debreceni Kollégiumban, Református Egyház, 1988, 125-128, 145-148.
 • A Kollégium Nagykönyvtára a XVIII. században, In: A Debreceni Református Kollégium története, Szerk. Barcza József, Bp., 1988, 394-415. p.
 • A debreceni nyomdászat évszázadai, Hitel, 1992/9, 25-29.
 • Maróthi György pedagógiai javaslatai és a Debreceni kortársak, Confessio, 1995/1, 55-63. p.
 • “Az ország iskolája” In: 1000 éves a magyar iskola, Bp., 1996, 159-164. p.
 • “Az ország iskolája”, A Debreceni református Kollégium a kezdetektől a Tisza István Tudományegyetem kiválásáig, Confessio, 1996/2, 103-107. p.
 • A Debreceni Református Kollégium a “pedagógia századában”, Debrecen, 1996.
 • Tóth Endre Debrecenben őrzött kéziratos hagyatéka, In: Pápa és Debrecen, Pápa, 2000, 39-45. p.
 • Egyház és művelődés, Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi történetéből, Debrecen, 2000.
 • A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, célja és jövőképe, Könyvtári Figyelő, 2002/1-2, 11-28. p.
 • Halász Margit, Könyves szakmák a Kárpát-medencében a XVI-XIX. században, Különös tekintettel Debrecen könyvkultúrájára, Szerk. Fekete Csaba, G. Szabó Borond, Debrecen, 2002.
 • A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Könyvtárai, In: Egyetemi Könyvtárak Magyarországon, Bp., 2003, 131-139. p.
 • AZ egyházi könyvtárak változásai, sikerei és kudarcai az elmúlt másfél évtizedben, Könyvtári Levelező/lap, 2003/12, 11-14. p.
 • A „tirann törvény” vagy a „Collegiumnak java”? Csokonai „kicsapatásának” hátteréről, Debreceni Szemle, 2005/1, 55-68. p.
 • A magyar tanítási nyelvre való áttérés a Debreceni Református Kollégiumban, Debreceni Szemle, 2005/2, 271-279. p.
 • Egy rejtélyes Csokonai-szöveg intertextualitása és a költő „kicsapatásának” háttere, Alföld, 2005/12, 58-76. p.
 • Debrecen örökségéről és jellegzetességeiről, Debreceni Szemle, 2007. január, 77-82. p.
 • Biblia és olvasás, In: Biblia Sacra Hungarica, A könyv „mely örök életet ád”, Budapest, 2008, 57-73. p.
 • Egy „pusztai metropolisz” felemelkedése, Debrecen jellegzetességei és a reformáció, Könyvtári Levelező/Lap, 2009/8, 10-13. p.
 • Természettudományok a régi Debrecenben, Élet és Tudomány, 2009/51-52, 1632-1635. p.
 • Debrecen Kollégiuma Kazinczy diákkorában, Sárospataki Füzetek, 2010/2, 77-89. p.
 • Hagyomány, egység, korszerűség, Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2009. november 10-i, jubileumi konferenciájának előadásai, Szerk. és bev. Gáborjáni Szabó Botond, Debrecen, 2010, 83-100. p. 
 • „Nem pusztán üzletképpen tartatott” - 450 éves a Debreceni Nyomda, Kiállítási vezető, Debrecen, 2011, 78 p.

 

 

Dr. Fekete Csaba

 

 • A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának katalógusa, Catalogus Bibliothecae Collegii Debreceniensis Helveticae Confessionis 16., összeáll. Fekete Csaba és Nagy József, szerk. Módis László, előszó Csüry István, Debrecen, 1972 (Régi tiszántúli könyvtárak ; 1.)
 • A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Debrecen) kéziratkatalógusa,  1850 előtti kéziratok (G. Szabó Botonddal közösen) Bp., 1979 (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai, Catalogi manuscriptorum, quae in bibliothecis ecclesiasticis Hungarie asservantur, 1)
 • Piskárkosi Szilágyi Sámuel ismeretlen munkája, In: Könyv és Könyvtár 14, Debrecen, 1985, 97-98. p.
 • Csokonai tanulmányai, In: Studia Litteraria, Csokonai-tanulmányok, Debrecen, 1986, 67-93. p.
 • Mit mondott el búcsúzóul Csokonai? In: Debreceni Déri Múzeum 1985. évi évkönyve, Debrecen, 1987, 403-419. p.
 • A Debreceni Református Kollégium antiqua-katalógusa, Előzetes beszámoló a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárában megőrzött, 1601 előtti nyomtatványok példány szerinti leírásáról, In: Könyv és Könyvtár XV, Debrecen, 1987, 7-26. p.
 • Calvin tananyag volt Magyarországon a 16. század végén, Magyar Könyvszemle 1987/4, 312-315. p.
 • Ének, éhség, veszedelem... Feljegyzések és másolatok Bencédi Székely István krónikájának egyik példányában, In: A Déri Múzeum 1987. évi évkönyve, Debrecen, 1988, 277-284 p.
 • Partiumi könyvesházak 1623-1730, Sárospatak, Debrecen, Szatmár, Nagybánya, Zilah, Sajtó alá rend. Fekete Csaba [et al.], Bp., Szeged, 1988. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 14)
 • Kiegészítések és kérdések a Vizsolyi Biblia törzskönyvéhez, In: Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára, Bp., 1990, 205–227. p.
 • Jánki Péter munkássága a kollégiumi könyvtárban, In: A Déri Múzeum 1991. évi évkönyve, Debrecen, 1993, 309-331 p.
 • Halász Margit, Könyves szakmák a Kárpát-medencében a XVI-XIX. században, Különös tekintettel Debrecen könyvkultúrájára, Szerk. Fekete Csaba, G. Szabó Borond, Debrecen, 2002.
 • Az Öreg graduál első zsoltárának forrásáról, Magyar Nyelv XCVIII (2002), 329–335. p.
 • Könyvtáros szénior, [Naszályi Szász János 1788], Magyar Könyvszemle 118 (2002), 161–165. p.
 • Pataki rektor adta – pataki lelkész kapta könyv (1615) [Lövei Pellionis György ajándéka Suri Orvos Mihálynak], Egyháztörténeti Szemle III/2 (2002), 105–109 p.
 • Első konfirmációs Ágendánk (1751), Piskárosi Szilágyi Sámuel névtelen munkája, Szövegkiadás, hasonmás és tanulmány, Sajtó alá rend., szerk. Fekete Csaba, Debrecen, 2007 (Nyelvi és művelődéstörténeti adattár. Kiadványok 10)
 • A debreceni hártyakötés határkérdései, In: Debreceni festett pergamenkötések, A Debrecenben 2000. november 3–4-én megrendezett konferencia előadásai, Szerk. Krankovics Ilona, Debrecen, 2002, 40–48. p.
 • A pataki ágenda és a Praxis pietatis, Könyv és könyvtár, 2004, 65-98. p.
 • Melius Juhász Péter hitelesnek vélt arcképéhez, János avagy Márk? Magyar Könyvszemle 124 (2008), 170–180. p.
 • Komáromi Csipkés György Bibliájához (helyesbítés), Magyar Könyvszemle 124 (2008), 439–442. p.
 • Jablonski héber Bibliája Magyarországon, Könyvtártörténeti adalékok és helyesbítések, In: Könyv és Könyvtár 2008, 36-59. p.
 • Jablonski Bibliája - avagy könyvészeti által-állatozás, Magyar Könyvszemle 125 (2009), 95–101. p.
 • Bottyán János, A magyar Biblia évszázadai, Sajtó alá rend. Fekete Csaba, 2. átdolg. kiad., Bp., 2009.
 • Igazán soha nem mondhatjuk… Biblia és szertartásbírálat Nagyari József prédikációiban (1681-1686), Studia Theologica Debrecinensis 2(2009/2), 53., 73., 74/2.
 • Komáromi Csipkés György Ágendája, Formula Brevis Sacramenta ut Baptismum et Coenam Domini Administrandi Personas Matrimonium ineuntes copulandi, et Poenitentes absolvendi, quam usus est Georgius Csipkés Komáromi Sanctissimae Theologiae Doctor, [Debrecen, 1653], Szövegkiadás és tanulmány, Sajtó alá rend. Fekete Csaba, Debrecen, 2010.

 

 

Dr. Kovács Teofil

 

 • A német nyelv oktatása a Debreceni Református Kollégiumban (1769–1860), Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008, 322. p.
 • Az Entwurf hatása a németoktatás helyzetére a Debreceni Református Kollégiumban a nyilvánosság elismeréséig (1849-1854), In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX, 2002-2003, 167-183. p.
 • A német nyelvoktatás kezdetei a Debreceni Református Kollégiumban, In: Debreceni Szemle 2004/2, 239-253. p.
 • Némettanárok a debreceni református kollégiumban 1798-1814 között, In: Szíj Rezső 90 éves, Írások az ünnepelt tiszteletére, Szenci Molnár Társaság, Budapest, 2005, 306-320. p.
 • Der Unterricht und das Erlernen des Deutschen als Fremdsprache im Debrecener Reformierten Kollegium zwischen 1769-1860, In: Ungarnjahrbuch Doppelnummer 28 (2005/2006) Verlag Ungarisches Institut München, 2007, 111-121. p.
 • Nemzetiségiek a Debreceni Református Kollégiumban, Eperjes tolerancia konferencia 2006. június, In: Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LIX, 2007 (2009), 209-247. p.
 • A német nyelvoktatás és oktatási tervezetek (1814-1848) a Debreceni Református Kollégiumban, Rálátás 2008/3, 9-20. p.
 • Nyelvtanulás célnyelvi környezetben, A debreceni diákok iskolán kívüli nyelvtanulási lehetőségei a 18. században, In: Debreceni Szemle 2009/2, 187-199. p.
 • Das Debrecener Reformierte Kollegium und die deutsche Sprache, Sprachstudium in zielsprachlicher Umgebung, In: Acta Collegii Evangelici Prešoviensis X 349-360, Prešov (Eperjes), 2009.
 • A Sárospataki Református Kollégium felső tagozatának más felekezetű és nemzetiségű diákjai 1841-1876 között, In: Egyháztörténeti Szemle 2010/4, 3-16. p.

 

 

Oláh Róbert

 

 • Pierre Poiret ajándéka, Adalék Apáti Madár Miklós peregrinációjához,Könyv és Könyvtár, 2006, 183-192. p.
 • A digitalizálás rövid története a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában, Könyvtári Levelező/Lap, 2007/09, 16-18. p.
 • A Nagyváradi Méhészkönyv Püspöki-féle változata, Könyv és Könyvtár, 2007, 177-191. p.
 • Püspöki Süllye János könyvei, In: A Mokka-R Egyesület 2007. december 17-i felolvasóülésének anyaga, szerk. Monok István, Nyerges Judit, Bp., Argumentum, 2008, (A Magyar Könyvszemle és a Mokka-r Egyesület füzetei, 1.) 27-56. p.
 • Mátyás király öröksége, Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16-17. század), kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2008. március 28-2008. június 27. Bp., MNG, 2008. (kiállítási katalógus)
 • Kőrösi Mihály konkordanciája, Egy 18. századi bibliai segédkönyv kiadástörténete, Könyv és Könyvtár, 2008, 71-94. p.
 • Protestáns intézményi könyvtárak Magyarországon 1530-1750, Jegyzékszerű források, sajtó alá rend. Oláh Róbert, Bp., OSZK, 2009, 403 p. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 19/2.)
 • Egyházi könyvtárak, mint a digitalizálás műhelyei, Könyvtári Levelező/Lap 2010/1, 7-9. p.
 • Egyházi könyvtárak, mint a digitalizálás műhelyei, In: Hagyomány, egység és korszerűség, az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2009. november 10-i jubileumi konferenciájának előadásai, szerk. G. Szabó Botond, Debrecen, Egyházi Könyvtárak Egyesülése, 2010, 113-120. p.
 • „…vajha a Superintendentziában csak itt nyomtatott iskolai könyvek taníttatnának”, Tóth Endre kérvénye az Egyházkerületi Közgyűléshez = Jubileumi könyv- és nyomdatörténeti szimpózium legrégibb folyamatosan működő nyomdánkról, Tanulmánykötet, szerk. Zentai Csilla, Debrecen, Alföldi Nyomda, 2011, 103-125. p.
 • Kálvin művei a kora újkori magyarországi könyvtárakban, In: Tanulmányok Kálvinról és magyarországi jelenlétéről, szerk. G. Szabó Botond, Debrecen, 2011, 116-148. p.

 

 



Who's online

There are currently 0 users online.

by Dr. Radut.