Ugrás a navigációra

Napi Ige

Feliratkozás Napi Ige hírcsatorna csatornájára
Békesség Istentől!
Frissítve: 27 perc 53 másodperc

Velünk az Isten – 2022. május 24.

2022, május 24 - 12:29

“Mi, erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne magunknak kedvezzünk. Mindegyikünk tudniillik felebarátjának kedvezzen, annak javára és épülésére.Mert Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogy meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám. Mert amiket régen megírtak, a mi tanulságunkra írták meg, hogy állhatatossággal és az Írások vigasztalása által reménységünk legyen. Az állhatatosság és vigasztalás Istene pedig adja nektek, hogy teljes egyetértés legyen közöttetek Krisztus Jézus szerint,hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek Istent, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.” (Róma 15,1-6)

Az apostol erős önbizalma szólal meg az igében, melyet kivetít a gyülekezet tagjaira, mint akik éltető táplálékot kaptak Páltól, és ezek után következhet a munka. Szembeállítja ezeket az erős hitűeket a gyengébbekkel, de nem úgy, hogy az utóbbiakat esetleg ki kellene vetni vagy legyűrni, hanem, mint akik rávannak szorulva a segítségre és a felemelésre. Mai világunkban a páli utasítások ellenkezőjét látjuk, hiszen a gyengébbet az erős mindig leakarja nyomni, elakarja pusztítani. Pál nem fizikai erőről beszél, hanem lelkiről. A hit erejét emeli ki a rómaiak számára, mint akik az istentelen birodalomban megkűzdenek mindazért, amit eddig eredményként elértek. Ezeket, mint lehetőségeket kell hordoznunk, felhasználva a hívők seregének gyűjtésére, és nem a magunk emberi dicsőségének növelésére. Jézus a mennyek kincseit szétosztotta, nem tartotta meg magának, azért érkezett, hogy mindezekből meggazdagodjunk. Ő a nagy példaképünk minderre, kövessük Őt! Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Velünk az Isten – 2022. május 23.

2022, május 23 - 12:05

„Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm.” (Róma 14,17)

A Magyar Értelmező Szótár szerint az öröm: „A kellemes érzésnek nagy foka, melyet bizonyos jelenlévő élvezet, vagy jövendő jónak élénk képzelete gerjeszt bennünk.” Ki ne szeretne örülni? Minden ember boldog akar lenni.

Szeretünk jókat enni és inni, de „Isten országa nem evés és ivás”, – még jó, mert akkor fogyókúrázni sem kell. Isten országa valami olyan, ami benned van és belőled árad ki: „igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm.”

Az első az igazság. Nekünk, elbukott, de bűneiket megbánó embereknek Isten Krisztus igazságát tulajdonítja, ezen keresztül néz ránk. Ebből fakad igazságunk, ezért akarunk mi is „igazságban járni”, hogy megmaradjunk Krisztusban.

Békességed van Istennel és Isten békessége van benned. Isten azt akarja, hogy tudd: Fiának a bevégzett munkája békességet szerzett neked. Mennyi áldás lenne azon, ha ezt a békességet elfogadnák!  A béke higgadtságot és nyugalmat jelent az élet hányattatásai közt, amikor minden széthullani látszik.

Így jutunk el az örömhöz. Pál áldásként említi a Szentlélek általi örömöt, amely még fizikai nehézségek közt is miénk lehet, könnyeken is átragyoghat, hisz a Lélektől van. Az öröm soha nem szabadul fel a hitetlenség által, hanem mindig ott jelenik meg, ahol hit van. Ámen!

Rácz Ervin,

Szigetlanka

Velünk az Isten – 2022. május 22.

2022, május 22 - 02:45

“Ez az egyik napot különbnek tartja a másiknál, az pedig minden napot egyformának tart. Mindenki legyen a maga értelme felől meggyőződve.Aki a napokra ügyel, az Úrért ügyel, aki eszik, az Úrért eszik, mert hálát ad Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad Istennek.(Róm. 14, 5-6)

A római gyülekezetben, mint egyébként sok más helyen is, zsidókból és pogányokból lett keresztyének voltak. Az előbbiek továbbra is ragaszkodtak régi vallásuk néhány előírásokhoz, mint például a szombat megtartása. Sokaknak lelkiismereti kérdés volt ez, és csak úgy érezték jól magukat, ha a régi törvénynek engedelmeskedtek. Az utóbbiak pedig nem tartották fontosnak a szombat megtartását, mert ők minden napot egyformának tartottak. Nyilván ez a kétféle felfogás konfliktus forrásává vált, feszültségeket eredményezett a két fél között. Zárójelben jegyzem meg, hogy a vasárnap, a hét első napjának a megünneplése több tényezőnek is köszönhető. Ezen a napon gyűltek össze a tanítványok és törték meg a kenyeret, ugyancsak vasárnap támadt fel Jézus a halálból, illetve töltetett ki a Szentlélek. Így lett az Úr napja az Újszövetségben kiemelkedő nap, a szombattól eltérően nem a kötelezettségek napja, hanem inkább a kiváltságoké. Felszabadulva hétköznapi teendőink alól ezt a napot az Úr imádatára és szolgálatára különítjük el(W.MacDonald).

Bárhogyan is vélekedjünk erről a kérdésről napjainkban, a lényeg az, hogy legyünk meggyőződve fölfogásunk helyes volta felől, hogy ne legyenek lelkiismereti aggájaink, hiszen mindent az Úrért teszünk. Ám ez ne jogosítson fel bennünket arra, hogy másokat elítéljünk, ha ők másképp látják ezt a dolgot. Ez a kérdés ugyanis erkölcsileg semlegesnek mondható, pláne nem üdvösség kérdése. Persze arra mindig vigyázni kell, senkit meg ne botránkoztassunk a Krisztusban nyert szabadságunkkal. Erre figyeljünk oda.

Krisztus követése egyébként nem holmi szabályok betartása, nem törvényeskedés, hanem szeretetben járás. Jézus azt mondta, hogy az egész törvény e kettőre redukálódik: szeresd Istent, és szeresd felebarátodat. Aki ezt a kettőt betöltötte, az az összes többit is betöltötte. Szeresd Istent, és tégy, amit akarsz – mondta Augusztinusz egyházatya. Ennyi tényleg elég, hogy kedves légy Isten előtt, mert, ha szereted Őt, akkor csak olyat próbálsz tenni, ami örömet okoz neki. És ami Istennek kedvét elnyeri, az felebarátod javát is szolgálja. Törekedjünk erre minden nap! Ámen.

                                                                                                                 Szilágyi Balázs,

                                                                                                                 Szatmár-Láncos

Velünk az Isten – 2022. május 19.

2022, május 19 - 11:14

“… a törvénynek betöltése a szeretet.” (Róma 13.10b)

Emberi kapcsolataink aranyszabálya. A szeretet szemüvegén át minden megszépül és új értelmet kap. Családtagjainkkal elfogultak vagyunk, sokszor engedékenyek, a szeretet fedezete alatt olyan dolgokat bocsátunk meg, amelyek büntetést érdemelnének. Szeretettel kell feddeni is, a helyes útra vezérelni azokat, akik hajlamosak az eltévelyesedésre. Nem csak a gyűlölet ellentéte, több ennél: A törvény betöltése. A törvény betöltésének kettős vetülete létezik:  Isten szeretése és a felebarát szeretése. A kettő elválaszthatatlan egymástól, egyszerre mind a kettőt kell gyakorolni. Jézus is így beszélt róla, sőt ki is egészítette : “E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták”. Isten kijelentése, a prófécia  szeretet nélkül üres beszéd csupán. Bizonyságtételre buzdít: Hirdesd Isten végtelen szeretetét és megbocsátó kegyelmét. Megrendítő: Isten akkor is szeret téged, ha te megtagadod, vagy hátat fordítasz neki. Lehetőséget teremt, hogy a tékozló fiak haza érkezzenek. Ne add fel, ha első próbálkozásod süket fülekre talál. Uram, nem vagyok méltó, gyarló létemre nem érdem szerint cselekszel: Végtelen szereteteddel. Megszégyenülve hullok eléd, s ébredezem. Ámen. Fodor Lajos

Velünk az Isten – 2022. május 17.

2022, május 17 - 09:46

„A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a Lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért.” (Róma 12,9-17)

Pál apostol a keresztyén élet teljes erkölcsi tartalmát a szeretet körül csoportosítja, mint középpont körül és szinte azonosságot mutat ezen intelmek és utasítások Jézus Hegyi Beszédben elmondottakkal. A szeretet két irányú megnyilvánulásáról szól: beszél az általános ember- és testvérszeretetről. Ezeknek az intelmeknek a kiáradó ereje nemcsak az egyház és gyülekezetei életére van hatással, hanem erkölcsformáló hatását az egyetemes emberiség körében is meg kell mutatkoznia. Az ember arra teremtetett, hogy közösségben éljen, és ehhez lennie kell egy, a szereteten alapuló kölcsönös tiszteletnek. A keresztyén élet valamennyi ajándéka közül a legdrágább a szeretet, de ez sem erkölcsi személyiségünk kikapcsolásával munkálkodó erő. Ezért van szükség arra, hogy a keresztyén intés eszméltesse a gyülekezetet, hogy a szeretetet ne hagyják kihűlni. Krisztussal való állandó kapcsolat segít ebben. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Velünk az Isten – 2022. május 16.

2022, május 16 - 13:49

“És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata.” (Róma 12,2)

„Boldogok a rugalmasok, mert alakjuk nem torzulhat el!” – mondja Michael McGriff. A merevség mindig magában hordozza a pusztulás csíráját. A rugalmatlanság azt jelenti, hogy a saját akaratomat, véleményemet, döntésemet a többiek és mindenki más elé helyezem.

Az Ige nem a világhoz való simulásra, de mégis a változásra serkent, elménk megújulásával. Ha valaki úgy gondolja, hogy neki többé nincs szüksége tanulásra, fejlődésre, akkor voltaképpen megáll a fejlődésben. Ráadásul, ha megengedi magának azt a luxust, hogy kijelentse: az ő véleményét és döntését többé semmi nem befolyásolhatja és módosíthatja, azzal egyenesen Isten helyébe emeli magát, akinek nincs szüksége mások figyelembe vételére ahhoz, hogy az igaz, helyes és hatékony döntéseket meghozza.

A világhoz való alkalmazkodás szabás, tehát mindig elvesz. A helyes alkalmazkodás alappillére a tanulásra való igényesség. Hiszen ezzel a folyamatosan bővülő ismerethez és tapasztalathoz, valamint az abból fakadó kihívásokhoz kell rögtön alkalmazkodni, és amíg valaki ebben a folyamatban benne van, addig folyamatosan változik. Ez a változás pedig a növekedés útja.

Elménk megújulása ne más, mint taníthatóság az egymáshoz való alkalmazkodásban, a Mester felügyelete és irányítása által.  Kérdéseket tehetünk fel egymásnak, válaszokkal kisegíthetünk, gazdagíthatunk, gazdagodhatunk és megtanulhatjuk, megitélhetjük, mi az Isten kedves és tökéletes akarata. Ámen!

Rácz Ervin,

Szigetlanka

Velünk az Isten – 2022. május 15.

2022, május 15 - 21:06

„Mert Isten ajándékai és az ő elhívása visszavonhatatlanok.(Róma 11,29)

Olvasandó: Róma 11,25-36

Isten ajándéka Jézus Krisztus által lett elérhető számunkra. Miután a választott nép hűtlen lett küldetéséhez, Isten kiterjesztette irgalmát a pogány népekre. Megajándékozott kegyelmével amikor Krisztusban kijelentette üdvtervét, melynek megvalósulása ma is titok és csoda.

Egyszer egy idős hölgy, aki úrasztali terítőt adományozott a gyülekezetében, miután észrevette, hogy az általa ajándékozott terítőt lecserélték egy másikra, sértődötten visszakérte. Lelkipásztora magyarázata, miszerint a terítőt a tisztítás végett elvittek látszólag megnyugtatta. Majd hozzátette: amit a gyülekezetnek adományozott, azt Istennek ajándékozott. Ajándékot pedig nem illik visszakérni!

Isten kegyelmére sokszor érkezik a mi irgalmatlan válaszunk. Akárcsak az adós szolga példázatában: könyörgünk az adósságunk elengedéséért, de mi nem tudjuk elengedni mások adósságát. Azt, hogy ki, mivel tartozik, nagyon jól számon tartjuk. Ennyi telik tőlünk, de ezért szorulunk rá naponta az Ő ajándékára. A mi reménységünk, hogy akiket az Úr kegyelmével magához ölelt, azt nem engedi el többet.

Ha hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. (2Tim 2,13)

Kiss Szabolcs,

Apa

Velünk az Isten – 2022. május 14.

2022, május 14 - 13:47

Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél,  ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.” (Róm 11,17-18)

Hogyan tudunk mi tekinteni a zsidókra? Vajon mikor a pogányok szót olvassuk, érzékeljük kikről van szó? Pogány vagy, szoktuk mondani annak, aki vallástalan, nem hisz Istenben. Zsidók szemében mindenki pogánynak számított, aki nem az ő vallásukat követette. Az ige azt mondja, hogy vad olajfa létedre beoltattál a szelíd olajfába. Akkor vajon ez az jelentené, hogy  mi lennénk a vad olajfa vagy a szelíd olajfa? Olajfa többször is megjelenik nemcsak az Újszövetségben, de az Ószövetségben is, mint Izráel jelképe.

Nem minden zsidó fogadta el Jézust Messiásnak, mi elfogadtuk/elfogadhatjuk. Beoltathattunk ebbe a szelíd fába. Jézus egy másik példázatában úgy fejezi ki, mint hogy egyesek kaptak meghívást, de nem fogadták el, ekkor kaptak mások meghívót, akik viszont már eljöttek. Ez azonban nem kell eltöltsön bennünket büszkeséggel, és lenézéssel azokra való tekintettel, akik nem fogadták el. A gyökér, aki maga Jézus Krisztus az, akinek köszönhető ez a kegyelem. Nem mi hordozzuk a gyökeret, hanem ő minket. Az ő kegyelme hordoz minket, és töltsön el bennünket ez hálaadással, alázattal, nem pedig dicsekvéssel.

Csatári Leila th.

Velünk az Isten – 2022. május 12.

2022, május 12 - 12:12

Még őt is Istenre bízhatod

,,Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint; ha pedig kegyelemből van, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna kegyelem.” (Róm. 10,5-6)

Gondolj most egy családtagodra, vagy barátodra, rokonodra, szomszédodra, aki még nem ismeri Istent. Sőt nem is akar hallani Róla, s azt látod, hiába minden próbálkozásod, kemény a szíve az Úr felé. Jogosan fájhat a szíved értük, s érezheted azt, hogy belefáradtál már az értük való könyörgésbe. Nincs változás, vagy lehet csak egyre rosszabb, szeretetlenebb a feléd való viszonyulásuk is. Újabb és újabb veszekedések, melyeknek a tárgy lehet épp a hited. Értetlenül, kérdőre vonva és bántva lehetnek melletted az Istennel való kapcsolatod miatt, mert neked fontos a gyülekezeti közösség, az imádság, Igeolvasás.

Mégis mit tehetnél, hisz te már annyiszor próbálkoztál. Lehet már dühöt és keserűséget is éreztél, mikor azokra a számodra fontos emberekre gondoltál, akik elutasítják az Isten közeledését.

Először is ne vádold magad, ne hidd, hogy miattad nincs változás, mert nem elég ,,jól” imádkozol, vagy nem vagy elég kitartó, türelmes, szeretetteljes. Nehéz és fájó neked, amikor bántanak, lenéznek vagy elzárkóznak előled a hited miatt, azért mert Istenhez tartozol és ezt nem hallgatod el. Azonban ne feledd, együttérző mennyei Édesatyád van, aki látja a szíved fájdalmát! Menj Őhozzá újból és újból, bátran tárd ki minden érzéseseidet. Igen, mindent, még a haragodat, dühödet is, nem kell azt sem letagadnod vagy elzárnod mélyen magadban!

Inkább minden egyes nap engedd meg, hogy hűségesen szerető mennyei Atyád átöleljen. Erősödj meg jelenlétében, a neked adott ígéreteiben! Ne félj, hanem bízd Rá azt a személyt, akiért fáj a szíved. Tedd le Isten kezében, Nála van a legjobb helyen! S kapaszkodj a Veled kötött szövetségébe, melyben biztos lehetsz, valóban senki és semmi nem választhat el már Tőle! Ennyire féltőn szeret, ennyire fontos és becses vagy Uradnak, Szabadítódnak! Nem azért, mert te különb lennél a másiknál, csak mert rajtad már megkönyörült. Bízz Istenben, gondja van az Övéire, s munkálkodik a szívekben, az Ő időzítése szerint.

Ma is bátorít, öleld magadhoz, állj szilárdan az Ő ígéreteiben bízva: ,,Bízzál, Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem és bőséges Nála a szabadítás!” (Zsoltárok 130,7) Ámen!

Törő Nikolett,

Szigetlanka

Velünk az Isten – 2022. május 11.

2022, május 11 - 12:04

,,Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. (Róma 10, 17)

Teremtő Atyánk úgy alkotott meg minket, hogy az érzékelések közül leghamarabb a hallás fejlődik ki. A hallás rendkívül segít bennünket ebben a földi létben, de mai igénk alapján elmondhatjuk, hogy az örökkévalóságban is. Mert a hallás nyomán jut valaki hitre. Ez a hit pedig összekapcsolja őt a Krisztussal. A mai korban sok mindent meghallhatunk, tágas a paletta, sok olyan információ van, ami segít az épülésben van egy egy rendkívüli gondolat, ami hat ránk. De olyanok is vannak, amelyek nem felfelé segítenek, hanem éppen a szétesésünkben vagy éppen abban, hogy tovább sajnáljuk magunkat. Ezzel párhuzamosan áldozatnak érzékeljük magunkat. Nekünk szabadságunk van eldönteni, hogy kire vagy mire hallgatunk.

Kedves olvasó. Kinek a szava talál utat hozzád? Ne aludj el addig amíg meg nem válaszolod őszintén önmagadnak ezt a kérdést! Utat tud e találni Urad gyógyító, megelevenítő, megrendítő szava? Vagy hiába szól számodra az Ige? Jézus megtalálta a módját annak, hogy a levél szerzőjét megszólítsa, és a szava által újjáteremtse. Az Úr sokféle módon már téged is megszólított és dolgozik rajtad ez az igazi evangélium!  Engedj teret a szívedben Jézus szavának és megtapasztalod az Ige erejét! Ámen.

Törő Attila Miklós,

Patóháza

Velünk az Isten – 2022. május 9.

2022, május 9 - 12:55

„Azért tehát nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (Róma 9,16)

Nem azé az üdvösség, akik erőlködik, hanem ajándékba kapjuk ezt Istentől. Ez igazán megnyugtató tud lenni. Az is következne ebből, hogy lebecsüljük a futást, de azt kell tudnunk, hogy az üdvösség nem emberi erőlködés gyümölcse, hanem mindenestül ajándék.

Óra a futáshoz! GPS-es, pulzusmérős futóórák, lépésszámlálók, aktivitásmérők és stopperórák széles választéka. Pulzuspánttal még pontosabbá teheted az edzéseidet. Válassz Te is egy futóórát, mérd a teljesítményedet, a megtett kilométereket, készíts edzéstervet és kezdj el felkészülni az álomversenyedre még ma! – áll egy reklámszövegben. Motiváló lehet mindez a futáshoz, az életharchoz. De hadd legyen minden pillanatban a karodon egy olyan láthatatlan óra is, amin azt írja: fontos vagy, egyedi alkotásom vagy, értékes vagy, veled vagyok, erőt adok, szabad vagy… Futni csak szabadon érdemes. Legyen hangsúlyos életünkben a felszabaditó, friss levegőjű futás. Ezt az ajándékot adja életfutás közben Isten.

És mi van akkor, amikor egy piszok nagyot taknyolunk? Bocsánat: leesünk. Aki volt már lent, az jobban tudhatja, hogy Isten kegyelme tart meg egyedül. Ő ad üdvösséget, Ő ajándékozza nekünk a maradandót, amiért érdemes futni és akarni, mert ez a futás Isten dicsőségét és mások javát szolgálja, de aminek tétjét, a mi Urunk, Jézus Krisztus a golgotai kereszten és feltámadásában már győztesen elhordozta érettünk. Isten könyörülő, Jézus Krisztusban megmutatott irgalmának keretein belül pedig lehetséges és szükséges a futás és az akarás.

Rácz Ervin,

Szigetlanka

Velünk az Isten – 2022. május 8.

2022, május 9 - 01:59

         „De az nem lehet, hogy Isten beszéde meghiúsult volna! Mert nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izráeltől valók,s nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő magvából valók, hanem az Izsákét nevezik majd utódodnak. Azaz nem a test szerinti gyermekek az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak utódoknak.” (Róm. 9, 6-9)

      Nem mintha Isten beszéde csődbe jutott volna – így is visszaadható az, ami az eredeti szövegben van. Manapság ezekben a nehéz időkben, amikor a háború velejárójaként gazdasági problémák garmadával kénytelen szembenézni a világ szinte valamennyi országa szinte minden nap hallunk egy-egy csődbement kisebb vagy akár nagyobb vállalkozásról is. Tudjuk, mivel jár ez: nemcsak azzal, hogy cégtulajdonosok nem szaporíthatják tovább jövedelmüket, hanem bizony azzal is – és ez még inkább fájó – hogy emberek ezreinek, tízezreinek kerül veszélybe a mindennapi kenyere vagyis puszta megélhetése. Óriási gond ez annak, akit ez a probléma érint valamilyen formában.

Ám még ennél is százszorta nagyobb probléma, sőt végzetes veszélyt jelentene a bűnben született ember számára, ha az Isten beszéde jutna csődbe! Ha az ő szava nem volna megbízható, ha nem lehetne reá bizton építeni, akkor tényleg reménytelen lenne az egész emberiség helyzete. Pál apostolban azért támad ez a gondolat, mert rettenetesen fáj neki a zsidó nép hitetlensége, Istentől való elfordulása. Igen nagy lelki fájdalmat érez, hisz ő is közülük való test szerint, és nagyon jól tudja, ismeri Isten ígéreteit, amelyeket ennek a népnek és leszármazottainak adott. Most pedig úgy tűnik, mintha Isten végleg elvetette volna őket hitetlenségük miatt, tehát terve füstbement terv, meghiúsult az Isten elképzelése.

Ez ellen tiltakozik az apostol minden porcikája: az nem lehet, hogy Isten terve ne valósuljon meg. Már Ézsaiás próféta is megírta: “az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok…” (Ézs. 55, 11). Maga az Úr Jézus is hasonló módon szólt: “Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak”(Mt. 24, 35). Viszont azt is leírja az apostol, mintegy megtalálva a választ az őt foglalkoztató kérdésre, hogy az Isten ígérete nem jár automatikusan azoknak, akik vér szerinti leszármazottai Izráelnek, hanem azoké, akik lélek szerint mondhatók Ábrahám örököseinek. -Mi Ábrahám fiai vagyunk – mondták gőgösen a Jézussal ellenkező zsidók. Ha Ábrahám fiai volnátok, akkor ti is az ő cselekedeteit tennétek-válszolt nekik a mi Urunk. Más szóval Jézus azt mondta: akkor nem lennétek hitetlenek, hanem hívők, mint a ti atyátok, Ábrahám volt.

Számunkra ez azt jelenti, hogy senkinek nem jár hivatalból az üdvösség pusztán csak azért, mert hívő keresztyén családba született és valamikor meg is keresztelték. Csak, ha igaz hittel ragaszkodunk Istenhez lehet a mienk az örök élet ígérete. Ugyanakkor ne felejtsük el: Isten hívása MINDEN embernek szól, és ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Mindenkinek van esélye Isten kegyelmében részesülni, mert ő senkit nem akar kizárni az ő országából.  “Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és KEGYELMET találjunk, alkalmas időben való segítségül”(Zsid. 4, 16). Ámen.

                                                                                                     Szilágyi Balázs,

                                                                                                     Szatmár-Láncos

Velünk az Isten – 2022. május 7.

2022, május 7 - 20:23

”Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által” (Róma 9,1)

Az alábbi igeszakaszban Pál apostol mélységes szomorúságát fejezi ki a népe iránt, akik elszakadtak a Krisztustól. Pál szomorúsága nagyon jól kiérezhető az igeversekben ahogy megszólal és mondja igazat mondok a Krisztusban. Bárcsak megtalálná újra a nép a helyes ösvényt az Úrban!

Drága Testvéreim! Az Ige felhívja a figyelmünket arra, hogy ne szakadjunk el a Krisztustól és ne vessük el a kegyelmet, amely adatott nekünk. Ismerjük fel újra az Úr Jézust az életünkben, aki azért jött, hogy üdvösséget és életet hozzon. Nyissuk meg tehát ami szívünket, és fogadjuk be a Megváltót és ne zárjuk ki őt az életünkből, ahogy szép dicséretünk is mondja:

 1. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz,
  Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz.
  Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel:
  Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell.
 2. Ó Jézus, most kopogtatsz, sebhelyes még a kéz;
  Könnymarta kedves arcod oly búsan intve néz.
  Ó áldott, drága jóság, mely ennyit tűrve vár!
  Ó, bűnök szörnyű bűne, mely téged így kizár!
 3. Ó Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szelíden ér:
  „Így bánsz velem? teérted hullt testemből a vér!”
  Bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már.
  Jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár!

Kaszaniczki Csongor,

Erdőd

Velünk az Isten – 2022. május 6.

2022, május 6 - 11:59

„Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít; Kicsoda az, aki kárhoztat?  Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk: Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? Amint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, az által, aki minket szeretett: Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” (Róm 8,31-39)

Legszívesebben csak annyit írnék magyarázat gyanánt: NO COMMENT!… Csak olvasni kell s megérteni s nincs mit hozzá tenni. Annyira egyben van annyira teljes, hogy szinte félek egy-egy mondatra, szóra figyelni, reagálni, mert az azt is jelenthetné, hogy egy másik szó gondolat, vagy mondat kicsit háttérbe szorul, s azt nem szeretném…

Miközben olvasom Pál sorait magamat látom prédikáció közben, belemelegedve a szószéken, s ez nagy szó, hisz annyira jó, amit itt Pál ír, hogy akár én mondhatnám, én is is írhattam volna. Sőt, ha én írtam volna ugyan így írtam volna mert Isten szava ez, s nem megmásítható!

Emberek! Isten a legdrágábbat adta oda értünk, kell még valami bizonyíték, hogy mennyire fontosak vagyunk neki, mennyire drágák, kell még bizonygassa mennyire szeret?

Mondom másképp: felfogod te, hogy te érted adta Isten az Ő egyszülött fiát, személyesen érted, mert annyira kedves vagy neki, a gyengeségeid, a hitványságaid a bűneid ellenére?

Krisztus meghalt és feltámadott érted. Krisztus ma is Él s a mennyben közben jár érted, és semmi, de SEMMI nem szakíthat el ettől a szerelemtől… érted?

Egy emberi kapcsolatban legtöbbünk azt szeretné, ha belé lenne valaki fülig szerelmes, ha neki hozná le a másik a csillagot az égről. Pál szerint, s szerintem is Isten már bizonyított! Te csak higgy, s hagyd magad szeretni! Ámen

Jobb Domokos,

Ombod

Velünk az Isten – 2022. május 5.

2022, május 5 - 10:23

“Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett.” (Róma 8:20).

“Beteg a világ, nagy beteg”-vallja egyik versében Ady Endre. Ő is érezte, amit Pál annakidején és mi is ezt érezzük ma. A teremtett világ Isten felségterülete, de az ember (az emberiség) lakóhelye. Mondják a tudósok, hogy attól függ az élet a földön, hogy a világban élő ember mennyire becsüli meg a természetet, környezetét. Összezsugorodott az erdőben élő vadállatok élettere, szennyezettek a vizek, a levegőben is kevesebb az oxigén, megindult az általános felmelegedés, aminek következtében már alig léteznek a megszokott évszakok, félő, hogy előbb-utóbb nem lesz elegendő élelem… Baljós jelek vannak, “nyög a teremtett világ”. Pál “hiábavalóságról beszél”, ami minden olyan nélkülözhető dolognak a gyűjtőfogalma, amelyek nélkül élni lehet, vagy fogalmazzunk feltételes módban lehetne élni. Minek egy családban két- három autó? Mire valók a luxusvillák? Miért kell nyaranta és telente is olyan vidéken tölteni a szabadságot, ahol soha nem jártak? Minek kell a gyereknek mindent megvásárolni, amit kiejt a száján? … Bizonyára sokan igénytelennek tartanak, de szerintem a sok hiábavalóság viszi félre a világot, a világban az embert. Isten ezt a világot szépnek, harmonikusnak teremtette, minden nap után mintegy felül vizsgálta munkáját és csak azután folytatta a teremtést, ha azt látta, hogy jó, amit eddig alkotott. Mérsékeltebben kellene élni… Istenem, gyógyítsd  a világot,  tedd szerénnyé a nagyravágyót, az EMBER világosan lásson:  az élet nélküled  hiábavaló. Ámen. Fodor Lajos

Velünk az Isten – 2022. május 4.

2022, május 5 - 01:57

„Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai” (Róma 8, 14)

Nem szívesen engedjük ki a gyeplőt a kezünkből, s ha mégis megtesszük, annak nyomós oka kell legyen. Mondjuk, egy sivatagi túrán átengedjük az irányítást az idegenvezetőnek, különben a végkimerülésig bolyonganánk a homokdűnék között. Az építést építészre bízzuk, a repülést a pilótára, a gyógyítást az orvosokra stb.  Tehát akkor adjuk át az irányítást, amikor meggyőződtünk, hogy az a legkedvezőbb nekünk. Mi a helyzet Isten Lelkével? Megéri-e átengedni neki a vezetést? Az ige szerint így lehetünk Isten fiai. A haszonlesés bűvöletébe rekedt gyarlóságunknak ez kevés. Sokkal többen figyelnének fel az igére, ha annak más folytatása lenne, mint például „akiket Isten Lelke vezérel, azok” sikeresek az életben, vagy jólét lesz a jutalmuk, vagy mindig egészségesek, vagy teljesül minden álmuk. Ilyenekért már temérdek ember átengedné a vezetést az élete felett, mert ez kifizetődő üzletnek tűnik. No de azért legyek vezetett, hogy Isten gyermeke lehessek? A közfelfogás szerint amúgy is mind Isten gyermekei vagyunk, hisz tőle kaptuk az életünk. Ha ez így van, akkor nem is kell hozzá az Isten Lelkének vezetése. De ha mégis a Lélek vezet, akkor ki tudja, hogy hova visz? Mi „azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” (Tamási Áron). A tejjel-mézzel folyó Kánaánt álmodjuk magunknak, ahol nyugodtan, békésen, sérelem nélkül élhetjük az életünk. A „Lélektől született” és vezetett ember viszont úgy van, mint az szél, amiről nem tudjuk, hogy „honnan jön, és hova megy” (Jn. 3, 8). Ez így teljesen kiszámíthatatlan és szeszélyes. Mégis, hogy tervezze meg így az ember az életét?

„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai”. Ennyi éppen elég. Ebből tudom, hogy ki vagyok, kinek szánt engem az Úr. Nem a nagy semmi ősrobbanásának mellékterméke vagyok, hanem Isten családjának része. Olyan gyermek vagyok, akinek az Atyja mindenható. Ezért nem félek attól, hogy Lelke által hova vezérel, mert tudom, hogy a legjobbat készítette elő nekem. Tudom, hogy ezt a hitet a Szentlélek élteti bennem. Ha kirekesztem az életemből a Lelket, akkor a hitem is gyengülni fog, és nem leszek többé Isten gyermeke, ugyanis „a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk” (Róma 8, 16). Kérjük minden nap a Szentlélek vezetését, hogy el ne feledjük, kik vagyunk, és megálljuk a helyünk bárhova is fújjon a „szél”.Ámen.

Erdei-Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Velünk az Isten – 2022. május 3.

2022, május 3 - 13:06

“Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok: a bűn rabszolgája. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghezvinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn.” (Róma 7,14-20)

A keresztyén élet állandó kísértése a törvényeskedés, már pedig ha a keresztyén ember az evangéliumból bármily formában vagy mértékben törvényt csinál, akkor életében szükségképpen jelentkeznek a Krisztus előtti élet ballépései. Mindezek azok, amelyektől fél és retteg az ember, hiszen tudja, hogy cselekedetei gonoszak, és ezeknek komoly következményei lehetnek. A sors sodrásával haladó ember élete szakadékba zuhanhat, ha a belső rossz hangok a cselekedetekben is megnyilvánulnak, azok nekünk is, de másoknak is árthatnak, sőt végzetesek lehetnek. Ezért jó olykor megállni, mérlegelni és észrevenni helyzetünket: Mi vagy ki irányít belülről? Kinek a belső hangja szólít meg? Pál apostol elmondja gyengeségét, tudja, hogy “testében nem lakik jó.” Bűnös állapotából menekülne, van benne akarat, mégis képtelen a cselekedetre. Olyan ez, mint egy rémálom, amikor üldöz valaki, de végtagjaink nem mozdulnak. A fékező rendszer maga a bűn, ennek felismerése az leső lépés Krisztus felé, aki ennek levetkőzésében legnagyobb erőnk. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Velünk az Isten – 2022. május 2.

2022, május 2 - 13:33

“… a Lélek újdonságában szolgáljunk, nem pedig a betű ódonságában.” (Róma 7,6)

Én, ha modernnek tartom magam, akkor ezen Ige szerint vagyok modern. Számomra ez aktualitást jelent. Ha kívülről törik tojás, az halál. Ha belülről, akkor élet jön létre. A keresztyén modernitás pedig a Lélek újdonsága.

A betű öl. A törvény jó, de önmagában csak arra való, hogy tudom a bűnömet. Bűntudat. És ez csak félút. Jó út, de félút. És milyen jó, hogy Isten nem csak ennyit akar tőlem. Nem beolvasni akar, nem leszégyeníteni, nem valami más rabszolgájává tenni.

Sajnos azt látom, hogy sokan megszabadulnak a régi bűneiktől, hazajönnek az atyai házhoz, de még a régi reflexek irányítják őket. Félelem a mozgató rugója a szolgálatnak, görcsösen megfelelni akarnak, lelkiismeretfurdalásból teszik a jót. Ez pedig izzadtságszagú, örömtelen. Lehetetlen, hogy Isten ezt akarja!

És nem is akarja, mert a Lélek bensőből vezérel. És ez az újság, a keresztyén modernitás alapja. Szárnyalj szabadon! Isten képessé tesz arra, amit elvár tőled. Ámen!

Rácz Ervin,

Szigetlanka

Velünk az Isten – 2022. május 1.

2022, május 1 - 02:17

“Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, ne engedjetek kívánságainak! Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok tagjaitokat az igazság fegyvereiként Istennek!… Nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgai engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?” (Róma 6,12-13.16)

Olvasandó: Róma.6,12-23

Ma Anyák Napját ünneplik szerte a világban!

Anyává az által válik valaki, hogy gyermeket hordoz a méhében, világra hozza, eteti ,ápolja, gondozza  , tanítja, neveli és mindent felülmúló szeretettel  teszi ezt. Önzetlen, megmagyarázhatatlan, mindent elfedező szeretettel veszi körül egész életében, akár önmagát feláldozva is érte, hogy megtartsa és védje. A szeretet szolgájává és engedelmes megélőjévé tenni a belőlem származó életet, az Isten ajándékát és áldását, az életem folytatóját!

Hogyan sikerülhetne ez egy „mindent jót megrontó” világban, melyet éppen az” Isten képmására” teremtett ember fordít viszályára?! Hogyan maradhatna meg egy édesanya-gyermeki viszonyban az a tökéletes harmónia, amely az anyaméhben alakul ki? Hogyan maradhatna tiszta ez a kapcsolat, amely a formálódás ideje alatt egy köldökzsinór segítségével oly tökéletesen működött? Hogyan működhetne jól az Istenünk által tökéletesen megtervezett „örök szeretet-kapocs”, mely leginkább tükrözi az Ő „teremtő szeretetét” irántunk és kapcsolatát velünk? Mire, kinek neveljük a gyermekeinket? Kinek a szolgálatába, engedelmességére oktatjuk őket? Már születésünktől fogva a bennünk keringő vér bűnös természetet táplál,”bűnben fogantattunk és születtünk, bűnben melengetett engem az én anyám”. Pedig úgy szeretnénk, hogy egész életünkben „csoda” legyen ez a kapcsolat! Úgy szeretnénk, hogy csodálatos élete, boldogsága legyen a gyermekünknek!

A Teremtőnk, bennünket édesanyáink méhében megformáló és karjaiba tevő Életadó tesz ezt. Istenünk, Aki édesanyaként tanít minket” az Ő képére és hasonlatosságára „szeretni és engedelmeskedni, magunkat megüresítve. A „Mi Atyánk” teszi lehetővé „Egyszülött Fia által”a bűnös természetünkből való szabadulást, a” vércserét” szeretetének köldökzsinórján keresztül. Ő szülhet bennünket az Ő vére által új emberré, amelyben van védelmem és oltalmam az életemben és emberi kapcsolataimban a kísértéseim között és reménységem a soha el nem múló örök szeretetre az Örök Életre kiterjedő szeretetre is. Fia értünk kiontott Vérének Kegyelme által mosdat meg és táplál minket örökkévaló szeretetével, azzal az érzéssel, amit megenged átélni a földi édesanyáknak is, ajándékként a „mert Ő egy úgy szerető Isten”.

Ezért Kedves Édesanyák ezt a drága igazságot, a Jézus Krisztusban való megszentelődés tanítását példázzátok, tanítsátok gyermekeiteknek:” Szánjátok oda magatokat az Istennek, mint, akik halálból életre keltetek …hiszen Ő ezért kelt fel a halálból az életre, hogy mi általa élhessünk!

Felszabadulván a Bűn alól, kedves édesanyák és gyermekek, az igazság szolgáivá lettetek. Boldog Anyák Napját kívánok egyházmegyénk édesanyáinak és minden kedves olvasónknak!

Ámen.

Nagy Erika,

SárközújlakNévnap

2022, május 28 - 06:44, Emil,Csanád

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

by Dr. Radut.