Ugrás a navigációra

Hírolvasó

(13) „Képmutató módon viselkedett…” (Galata 2,11–14)

Az Ige mellett - 2021, szeptember 15 - 04:00

Antiókhiában a pogányokból, a nem zsidókból lett keresztyének voltak többségben. Amikor valaki a jeruzsálemi gyülekezetből érkezett, mint törvénytartó zsidó, nem vehetett részt a gyülekezet szeretetvendégségén, és az úrvacsorában sem, mert a törvény ezt tiltotta. Amikor a nagy tekintélyű Péter, Barnabással együtt megérkezett Antiókhiába, nem különült el az ottani testvéreitől, hiszen testvérek voltak az Úrban, és azért jött, hogy közösségben legyen velük, együtt evett és ivott velük. Amikor azonban a még nagyobb tekintélyű Jakab megérkezett Jeruzsálemből, akkor Péter megijedt, és Barnabással együtt különvonult Jakab társaságába, hogy a zsidó előírásokat megtartva étkezzenek. Hozzájuk csatlakozott a többi zsidó is. Lám, az antiókhiai pogánykeresztyén gyülekezetben egy zsidó kisebbség elszigetelte magát, elkülönült, hogy rituális tisztaságát megőrizze. Más volt a megegyezés, más volt az eddigi gyakorlat, és más volt eddig Péter és Barnabás viselkedése is. 

Számos üzenet szólal meg itt, amelyeket csak sorolni fogok, minden kifejtés nélkül.

Lám, minden tekintélyesnél van tekintélyesebb (12). 

Az ember megijed a tekintélyesebbtől és képmutató módon megalázkodik, mert fél (12). 

Ez a képmutató magatartás ragadós, mert a Péterrel lévők is ugyanígy viselkedtek (13). 

Milyen szomorú látni az első gyülekezetekben fennálló, kezelhetetlen feszültséget, és milyen szomorú tapasztalni, hogy ma is sokféleképpen elkülönülünk egymástól, noha ugyanazt az Urat és Megváltót valljuk. Az elkülönülés persze egy külön kérdés, bizonyos helyzetekben, de nem a testvérek közösségében; itt értelmezhetetlen. Hiába egyezünk meg szóban; az élet, a gyakorlat, az emberi nyomorúság, hitben járva is, „meghasít” bennünket. Kegyelemre szorulunk (12–13). 

Lehetne itt pásztori és egyházpolitikai szempontból is megtekinteni ezt az igeszakaszt. 

A legnagyobb kérdés azonban az, hogy miként adatik nekünk az üdvösség. Ha Jézus Krisztusban adatik nekünk az üdvösség, akkor hogyan lehetséges bármiféle más követelmény megtartását az üdvösség feltételének nevezni? Ezek ugyanis csak áldott következmények lehetnek, de nem feltételek (2,16). 


Seregeknek Ura, felséges Isten

reformatus.hu Hír - 2021, szeptember 14 - 18:52

Váradi Biblia – 360

DRHE - 2021, szeptember 14 - 15:43
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Kihelyezett ülést tartott Nagyváradon a Magyar Bibliatársulat Alapítvány kuratóriuma

Bibliatársulat - 2021, szeptember 14 - 15:29

A 360 éves Váradi Biblia ünneplésébe a helyszínen kapcsolódott be a budapesti székhelyű Magyar Bibliatársulat Alapítvány. A protestáns bibliafordítást használó 12 magyarországi felekezet által 72 éve alapított szervezet kuratóriumának egész napos ülését a nagyváradi vár épületében szombaton tartották. A pénteken érkezett kurátorok megtekintették a vár 1660. évi ostromát és a Váradi Biblia történetét feldolgozó misztériumjátékot. A kuratóriumi ülés szombat reggel nyitó áhítattal kezdődött, melyet a vendéglátó Királyhágómelléki Református Egyházkerület nevében Forró László püspökhelyettes tartott. Ezután került sor az idén elkészült – eredetileg 1908-ban kiadott – Károli Biblia mai helyesírás szerint revideált kiadványának bemutatására. Bár a nyomdai nehézségek miatt a könyvre még néhány hetet várni kell, a Károli Biblia revideált szövege az interneten jelenleg is bárki számára hozzáférhető. A Károli Biblia (KBXXI) és a 2014-ben elkészült Revideált Új Fordítású Biblia (RÚF) szövege részletes szövegmagyarázattal és egyéb kiegészítő olvasmányokkal az

abibliamindenkie.hu

honlapon található meg.

A délutáni kuratóriumi ülésen online konferenciát tartottak a partner Romániai Bibliatársulat részvételével. Gáncs Péter püspök alapítványi elnök, illetve dr. Pecsuk Ottó titkár, beszámoltak az alapítvány által végzett  bibliafordítási és -terjesztési tevékenységről, míg a Romániai Bibliatársaság elnöke Daniel Zikeli evangélikus püspök és főtitkára Emilia Iorgandopol a romániai szervezet tevékenységéről adtak tájékoztatást. Dr. Zsugyel János, az alapítvány pénzügyi gondnoka tömören ismertette a Váradi Biblia elkészültének előzményeit, valamint I. Rákóczi György fejedelem szerepét az első román nyelvű újszövetség 1648. évi kiadásában.

Velünk az Isten – 2021. szeptember 14.

Napi Ige - 2021, szeptember 14 - 11:49

“Így szólt hozzám az Úr igéje: Te, emberfia, ezt mondja az én Uram, az Úr Izráel földjének: Vége van, jön a vég az ország négy oldalán! Most véged lesz! Rád zúdítom haragomat, elítéllek úgy, ahogy megérdemled, megbüntetlek minden utálatos tettedért. Nem szánakozom rajtad, és nem leszek könyörületes, hanem úgy bánok veled, ahogy megérdemled: utálatos tetteid következménye utolér. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. “ (Ez 7,1-4)

Ezékiel szavaiban az előtte járó, korábban szolgáló próféták ítélethirdetésének képét fedezhetjük fel, amely Izráel földjéhez irányul. Azoknak szól az ítélet, akik Kr. e. 598-ban még otthon maradtak, és nem szól az ítéletet végrehajtó Babiloni Birodalomnak, amely még nem pusztult el, még eszközként ott van Isten kezében, aki a történelmet irányítja. Isten elküldi haragját, mint valami mennyei követet, mert népe nem hallgatott reá. A harag igazságos: megfelel népe magatartásának, gonosz és istentelen útjainak. Az utálatosságokkal, a bálványimádással szemben nincs kímélet, pedig az Úr igazi természete az irgalom, amit számtalanszor kihírdetett, de a nép szándékosan visszautasította. Az ítélet célja az, hogy a hűtlen nép megtudja, hogy “én vagyok az Úr.” Isten eszköze ma sem változott, amikor Európa és a világ keresztyén népessége elfordul tőle, akkor ad próbákat népének. Észre vesszük-e mindezkezet? Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

(2) „…a tekintélyesek elé…” (Galata 2,1–10)

Az Ige mellett - 2021, szeptember 14 - 04:00

Mindig kialakulnak az úgynevezett tekintélyesek, akiknek szavuk meghatározó. Minden területen, minden korszakban, egyházban és világban így van ez. A jeruzsálemi gyülekezetben is így volt ez akkor (2). Az apostolok között oszlopapostoloknak nevezték Jakabot, Pétert és Jánost (9). A tekintélyesekre szükség van, Isten eszközei ők, akiket felhasznál országának építésében. A tekintély ugyanis mindig egyedül csak a teremtő és megtartó Úré; csakis az övé! Mi, emberek, ha tekintélyt kapunk, az Úrtól kapjuk azt, egy időre, hogy Őt képviseljük.

Ugyanakkor a tekintélyeseknek nagy a felelősségük, hiszen a tekintély nagy kísértés, mindenkor, minden területen, amelyben az ember észre sem veszi, hogy már nem jó úton jár, már nem Isten eszköze, hanem saját magát képviseli: tekintélyét élvezi; a hatalommal nem szolgál és épít, hanem visszaél azzal; és a kellő időben nem tudja elengedni ezt a tekintélyt, ami nem az övé, hanem csakis az Úré.

Pál apostol tisztelettel tekintett a jeruzsálemi tekintélyesekre, eléjük tárta az evangéliumot, amelyet ő a pogányok, a nem zsidók előtt hirdetett (1–2); egyeztetett velük szolgálatuk rendjét illetően, miszerint Pál a pogányok között hirdeti Jézus Krisztus evangéliumát (7–10). Fontos, hogy az egyházban minden ékes és szép rendben történjék, csak így lehet szolgálatunkon áldás. Pál azonban egy határon túl mindig szabad volt a tekintélyesektől (8), amennyiben azok túllépték illetékességük határait; főként, ha a tekintélyeseket nem az Úr, hanem a rejtetten mögöttük álló személyek és gyarló emberi indulatok irányították. Az apostol ezeket áltestvéreknek nevezte, és mindig szembeszállt velük; soha nem hallgatott, olcsó félelemből (4). Ugyanakkor Pál soha nem öncélúan, magamutogatóan szólt, hanem mintegy Isten eszközeként, „lojálisan” igazgatta a tekintélyeseket is. Bölcs az a tekintély, aki hallgat másokra; és tudja azt is, kikre kell hallgatni, és kikre nem.

Pál tisztelte a rendet, a tekintélyt, mert félte a tekintélyt megbízó egyetlen tekintélyt, az Urat; és éppen ebben a tiszteletben bontakozott ki Pál szabadsága is. A tekintélytisztelet csakis istenfélelemben mutatkozhat meg, ékes rendet biztosít, ezért nem fárad hiába; építeni ugyanis csak rendben lehet (4). A tekintélytisztelet soha nem a tekintélyes személyt dicsőíti, hanem mindig magát az Urat; ebben van szabadsága is.


Nem csak levéltári adat

reformatus.hu Hír - 2021, szeptember 13 - 18:47

Úr Jézus, nézz le rám

reformatus.hu Hír - 2021, szeptember 13 - 18:47

Játsszunk az irodalommal!

reformatus.hu Hír - 2021, szeptember 13 - 18:47

Velünk az Isten – 2021. szeptember 13.

Napi Ige - 2021, szeptember 13 - 16:46

„Immár itt a vég rajtad! Rád bocsátom haragomat, útjaid szerint ítéllek meg, és meglakolsz minden utálatosságért.” (Ez 7,3)

Elég ijesztő kép ez így tanévkezdéskor. El tudom képzelni, hogy valamelyik tanévnyitón, némely református iskola ünnepségén ilyen igei „biztatás” hangzott el. A vakáció végét lehet, hogy néhányan ennyire drasztikusan élik meg.

Nem a biztatás a célja a mai Igének, hanem a figyelmeztetés. A vég tudata, valamikor eljövetele keretet ad életünknek, de ugyanakkor arra indít, hogy ne halasszuk el a életbevágó ügyeinket.

Folytasd a mondatot: az élet túl rövid ahhoz, hogy ne…

Helyettesítsd azzal a három dologgal, ami neked fontos. A földi élet végessége, ha szűkíteni kell, engem három cselekvésre indít. Az élet túl rövid, hogy ne szeressünk, hogy ne higgyünk és, hogy ne nevessünk.

Ragadd meg! Ne tékozold életed utálatosságokra! Az ítélet elől nem lehet elmenekülni, csak megszabadulni. A Szabaditó pedig ma még ott van melletted! Ámen!

Rácz Ervin,

Szigetlanka

Pályázati felhívás TDK-ösztöndíjra

DRHE - 2021, szeptember 13 - 08:22
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

(16) „…nem kértem tanácsot hús-vér embertől.” (Galata 1,10–24)

Az Ige mellett - 2021, szeptember 13 - 04:00

Pál meggyőződése élő hitre vall: nem embereknek akar tetszeni, hanem Jézus Krisztusnak (10–11); az evangéliumot nem emberektől, hanem az Úrtól vette (12–13; 1Korinthus 11,23); megtérése az Úr őt kiválasztó, felfoghatatlan kegyelméből való, hiszen csak az Úr ereje végezhette el azt a csodát, hogy a Krisztus követőit üldözőből, a Krisztus szolgája lehessen (14–16), egykori pusztító, káromló és erőszakos emberből az Isten megváltó szeretetét hirdető ember legyen (1Timóteus 1,13). 

Pál meggyőződése olyan határozott, hogy nem kért tanácsot hús és vér emberektől, tekintélyektől; még a nagy „oszlopapostoloktól” sem. Pál meggyőződése nem függött emberektől, e-világi hatalmaktól, vallási, egyházi, kegyességi óriásoktól; ő nem függött senkitől sem; egyedül csak a megtartó Jézus Krisztustól, aki rajta könyörült, aki őt kiválasztotta és elhívta. Csak ez a függetlenség teszi lehetővé az Úrnak való szolgálatot. Belegondoltam, mennyi függés terhel bennünket, ebből következően mennyi bizonytalanság és félelem terheli a szolgálatunkat; ettől olyan erőtlen, bizonytalan, hullámzó ez a szolgálat (16–22).

Pál meggyőződése az Úrtól való. Ez a meggyőződés elsőre olyan ridegnek, szinte embertelennek, ellentmondást nem tűrőnek, így félelmetesnek és riasztónak tűnhet. Valójában azonban csak ez a meggyőződés az, amelyért imádkoznunk kell! Ez a meggyőződés soha nem lehet irgalmatlan a másik emberhez, hanem nyitott szeretettel meghallgatja a másikat, befogadja, segíti; de ez a meggyőződés mégis sziklaszilárd, nem ingadozik. Ez a bizonyosság nem kér tanácsot embertől, de nagyon szereti az embert. 

Vigyázzunk, nem mi vagyunk szilárdak, hanem az az Úr, aki elhívott bennünket! Ez egy rendíthetetlen, szabad, független meggyőződés (1Korinthus 15,58), amely megrendül a világ és az ember nyomorúságán, a sajátját is látva – Pál is kimondta, hogy a bűnösök között ő az első –, és amely Jézus Krisztus határtalanul határozott szeretetével ölel át mindeneket (Efezus 1,10), még a „pogányokat” is (16). 


Mi közöm Afganisztánhoz?

reformatus.hu Hír - 2021, szeptember 12 - 18:15

Oldalak

Feliratkozás Református Kollégium Nagykönyvtára hírolvasó csatornájára


Névnap

2021, szeptember 24 - 17:18, Gellért,Mercédesz

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

by Dr. Radut.