Ugrás a navigációra

Kollégiumtörténeti bibliográfia

Nyomtatóbarát változatSend by emailPDF változat

A Kollégium történetére vonatkozó szakirodalom válogatott bibliográfiája

 

A Debreceni Református Kollégium története (szerk. Kocsis Elemér, Debrecen, 1998) alapján.

 

 • A debreceni református főiskola (Kollégium) akadémiai tanszakainak évkönyve (értesítvénye).
 • Bajkó Mátyás: Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idején és a reformkorban. Bp. 1976.
 • Bajkó Mátyás: Egyházszervezet és iskolarendszer. Debrecen története II. 439?472.
 • Balogh Ferenc: A Debreceni Református Kollégium története adattári rendszerben. Debrecen 1904.
 • Balogh Ferenc: A debreceni jogakadémia keletkezése, fejlődése és a jogászifjúság. Debrecen 1905.
 • Balogh Ferenc: A debreceni református főiskola alapítványi törzskönyve, azaz alapítványok, hagyományok és adományok tevőinek sorozata 1550-től 1911. évig. Debrecen 1911.
 • Balogh István: A Debreceni Református Kollégium gyűjteményeinek keletkezése. Művészet és felvilágosodás. Szerk. Zádor Anna, Szabolcsi Hedvig. Bp. 1978. 585-610.
 • Bán Imre, Julow Viktor: Debreceni diákirodalom a felvilágosodás korában. Bp.1964.
 • Barcsa János : A debreceni Kollégium és partikulái. Debrecen 1905.
 • Barcsa János emlékezete. Szemelvények, bev. tanulmány: Dankó Imre + Barcsa János bibliográfia. Összeáll. Héthy Zoltán. Debrecen 1971.
 • Békefi Remig: A debreceni, evangélium szerint reformált főiskola XVII. és XVIII. századi törvényei. Bp. 1899.
 • Benda Kálmán, Irinyi Károly: A négyszáz éves debreceni nyomda. Bp. 1961.
 • Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785-1848. Bp. 1963.
 • Borovszky Samu: Debreceni írók és tanárok. 1588-1700. ItK 1898. 448-465.
 • Borzsák István: Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei. Bp. 1955.
 • Csendes József: Reáliák tanítása a 400 éves Debreceni Református Kollégiumban. Debrecen 1938.
 • Csomasz Tóth Kálmán: Maróthi György és a kollégiumi zene. Bp. 1978.
 • Debrecen története öt kötetben. Szerk. Szendrey István. Debrecen 1984-1986.
 • Debreceni Főiskolai Lapok
 • Debreceni Főiskolai Lapok 1896-1914. Repertórium. Összeáll. Berényiné Varga Ibolya. Debrecen 1981.
 • Dóczi Imre: Az újkori gymnasium. GimnÉrt 1894/95. 226-325.
 • Ecsedi István: Karacs Ferenc térképmetsző élete és művei. (1770-1838) Debrecen 1912
 • Ecsedi István: A rézmetszés művészete a Debreceni Református Kollégiumban. A rézmetsző deákok. Debrecen 1931.
 • Erőss Lajos: Rövid és általános áttekintés a debreceni Ref. Főiskolában lévő ?Magyar Irodalmi önképző Társulat? múltja felett. Debrecen 1880
 • Géresi Kálmán: A kollégium külső történetének vázlata 1848-ig. Gimn.Ért 1894/95. 5-40
 • A Debreceni Református Kollégium gimnáziumának (ev. ref. főgimnázium, református főgimnázium) értesítője (értesítése, értesítvénye, évkönyve).
 • Hárs János: A debreceni aritmetika. Sárospatak 1938.
 • Horváth Róbert 1963 = Horváth Róbert: Hatvani István és a magyar statisztikai tudomány kezdetei. Bp. 1963.
 • Julow Viktor: Fazekas Mihály. Bp. 1982.
 • Julow Viktor, Tóth Béla: A debreceni felvilágosodás. Debrecen II. 387-438.
 • Kardos Albert: Az én kollégiumi tanáraim. Képek és jelenetek a debreceni Kollégium XIX. századi életének utolsó negyedéből. Debrecen 1942.
 • A Debreceni Református Kollégium évkönyve
 • A kollégium tagozatai. A gimnázium, a polgári iskola, a tanítóképző-, a lelkészképző- és a tanárképzőintézet. Írták: Nagy Sándor, Török Tibor, Erdős Károly, Bessenyei Lajos. Debrecen 1943.
 • Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp. 1980.
 • Szentpéteri Kun Béla: Az egyetemmé alakulás története. Debrecen 1942.
 • Lósy-Schmidt Ede: Hatvani István élete és művei 1718-1786. 1. rész. Debrecen 1931.
 • Makkai László: Debrecen mezőváros művelődéstörténete. Debrecen I. 493-604.
 • Molnár Pál: Debrecen a magyar irodalom történetében. Debrecen 1941.
 • Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező. 1870-1878. 1879-től Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő
 • O. Nagy Gábor: Református kollégiumi diák-irodalom a felvilágosodás korában. Debrecen 1942.
 • Nagy Sándor: A debreceni ref. kollégium. Hajdúhadház 1933.
 • Nagy Sándor: A vallásos nevelés és oktatás a debreceni kollégiumban a reformáció korától a XIX. század közepéig. Debrecen 1933.
 • Nagy Sándor: A debreceni református főiskolai énekkar. (Kántus.) (1793-1938.) Hajdúhadház 1938.
 • Nagy Sándor: A Debreceni Kollégium mint egységes intézmény az egyetem kiválásáig. Debrecen 1940.
 • Nagy Sándor ?Szegények iskolája?. Szociológiai tanulmány a Debreceni Ref. Kollégium utóbbi száz esztendejéből. 1848-1948. Debrecen 1948.
 • Nagy Sándor: A jogi oktatás és szervezete a Debreceni Ref. Kollégiumban 1742-1914. A jogászképzés a magyar felsőoktatás rendszerében. Bp. 1984. 155-189.
 • A debreceni református kollégium polgári fiúiskolájának évkönyve
 • Révész Imre: A debreceni főiskoláról. MPEIF 1870. 275-290.; 391-427.
 • Révész Imre: Sinai Miklós és kora. Bp. 1959.
 • Révész Imre: Bécs Debrecen ellen. Bp. 1966.
 • Sinka Sándor: A gimnáziumi oktatásügy története 1848-ig. GimnÉrt 1894/95. 41/142.
 • A Sárospataki Református Kollégium története. Bp. 1981.
 • Studia et Acta Ecclesiastica III. Tanulmányok és szövegek a Magyarországi Református Egyház XVI. századi történetéből. Bp. 1973.
 • Studia et Acta Ecclesiastica V. Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház történetéből 1867-1978. Bp. 1983.
 • S. Szabó József: Debreceni és sárospataki papok a reformáció századában. Debrecen 1916.
 • S. Szabó József: Műveltségi állapotok, főként az iskolázás Debrecenben a reformáció századában. Debrecen 1924.
 • S. Szabó József: A Debreceni Református Kollégium tanárai és kiválóbb növendékei 1549-1925. Debrecen 1926.
 • S. Szabó József: A debreceni református kollégium. Debrecen 1928.
 • Szücs István: Szabad királyi Debrecen város történelme. A legrégibb kortól a mai időkig. 1/3. köt. Debrecen 1871.
 • Thury Etele: Iskolatörténeti Adattár. 2. köt. Pápa 1908.
 • Értesítő (értesítvény, évkönyv) a reformátusok debreceni főiskolájában a tanítóképző intézetről (tanító-képezdéről)
 • Tóth Béla: A debreceni rézmetsző diákok. Bp. 1976.
 • Tóth Béla: Maróthi György (1715-1744). Bp. 1978.
 • Tóth Béla irodalmi munkásságának bibliográfiája. Összeáll. Lenkey István. Debrecen 1979.
 • Tóth Béla: Református kollégiumaink tankönyvei a 16/17. században. Könyv és Könyvtár XIII. Debrecen 1982.
 • Tóth Béla: A debreceni Kollégium tankönyvei a 18. században. Studia Litteraria. Debrecen 1982. 59/81.
 • Tőrös László: Sárvári Pál, Arany János professzora. Nagykőrös 1931.
 • A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára
 • A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának katalógusa XVI. (osztály). Orvostudomány. Szerk. Módis László. Összeáll. Fekete Csaba, Nagy József. Debrecen 1972.
 • Fekete Csaba, Szabó Botond : A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Debrecen) kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp. 1979.
 • A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának katalógusa XX. (osztály). Földrajz. Szerk. Barcza Józsefné, Szathmáry Sándorné. Debrecen 1986.
 • A Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára
 • Kormos László: A Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református Kollégium levéltárának ismertetője. Debrecen 1984.
 • Varga László: A debreceni ref. kollégium tanárainak klasszika-filológiai munkássága. 1738-1849-ig. Debrecen 1930.
 • Varga Zoltán: A debreceni tudományegyetem története. 1. köt. 1914-1944. Debrecen 1967.
 • Varga Zsigmond: A debreceni Református Főiskola nagykönyvtára írásban és képben. Debrecen 1934.
 • Varga Zsigmond: A kollégiumi nagykönyvtár és a vele kapcsolatos múzeum kialakulási története és egyetemes művelődéstörténeti jelentősége. Debrecen 1945.
 • Veress István: A debreceni református kollégium tanítóképző-intézetének története 1855-1930. Debrecen 1931.
 • M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig. Bp. 1961.
 • M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században. Bp. 1964.
 • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 3. bőv. kiad. Bp. 1977.
 • Zsigmond Ferenc: A debreceni református kollégium története 1538(?)-1938. Debrecen 1937.
 • Zsigmond Ferenc: A Debreceni Kollégium és a magyar irodalom. Debrecen 1940.

 Névnap

2022, augusztus 13 - 18:00, Ipoly

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

by Dr. Radut.