Tanulmányok:

 

1994. március

 

Németh László: Molnár Albert zsoltárai és ritmikájuk

Osváth László: Emlékezés Osváth Viktor lelkészkarnagyra

Gárdonyi Zsolt: Két pillanatkép

Draskóczy László: Elnöki beszámoló

Kálmán Lajos: Lobogó zászlónk: a zsoltár

Irányelvek műemléki és muzeális értékű orgonák megőrzéséhez, és használatához

Európa egyházzenészei Budapesten

A Zsoltár

 

1994. június

 

Doumergue Emil: A zene Kálvinnál és a kálvinizmusban

Turcziné Csomasz Tóth Éva: „Akik könnyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd”

Karasszon Dezső: Megifjodó öreg graduálok

Dobszay László: A felsőfokú egyházzene oktatásáról (válasz Gárdonyi Zsolt cikkére)

Fekete Csaba: Kisebbség és ének

Bódiss Tamás: Gondolatok a gyülekezeti éneklésről

 

1994. szeptember

 

Luther Márton: A muzsika dicsérete

Fekete Csaba: Énekeskönyvi szempontok

Karasszon Dezső: Czeglédy Sándor köszöntése 85. születésnapja alkalmából

Gaál Botondné Czeglédy Mária: Együtt édesapámmal

Jancsovics Antal: A debreceni professzor. 250 éve hunyt el Maróthi György

Kovács Lóránt: Orgona-körkép a statisztikák tükrében

Molnár Pál: Zsoltáraink védelmében. A zsoltáréneklés hagyomány, vagy élő bizonyságtétel?

Kottamelléklet

Fekete Csaba: Az ablakoknak béhajigálása. Egy téves értelmezés valódi háttere és jelentése

 

1994. december

 

Kálvin János: Elöljáró beszéd a zsoltárokhoz

Gárdonyi Zsolt: Párhuzamok

Dobszay László: Az egyházzene egyetemessége

Kálmán Lajos: A „Contemporary Revival” stílus a protestáns egyházi éneklésben. Balla Péter énekei nyomán

 

1995. március

 

Révész Imre: Mostani és leendő énekeskönyvünk egyházi és theológiai szempontból

Fekete Csaba: Izzó fény és fércelés

Sepsy Károly: A Debrecen-Nagyerdei templom orgonája

Balassi Bálint: Psalmus XLII.

Zákányi Bálint: Egy cikk ürügyén

Molnár Pál: Egy csónakban evezünk. Viszontjobb Zákányi Bálintnak

Monori Ernő: Harangszó

 

1995. június

 

Karácsony Sándor: Mostani és leendő énekeskönyvünk esztétikai és irodalomtörténeti szempontból

Varró János: Emlékezés Balassi Bálintra a költő halálának 400. évfordulóján

Kormos Gyula: Requiem egy orgonáért

 

1995. szeptember

 

Hrabovszky György: Orgonaszentelő prédikáció 1796.

Árokháti Béla: Psalterium (bevezetés) (1940)

Kövendi Dénes: Balhiedelmünk: a Béza-Lobwasser-Szenci „lejtő”

Balla Zsuzsánna: Édesapám emlékezete

Farkas Zoltán: Félrevert harang(szó)

A Magyar Egyházzenei Társaság Orgonás Tagozatának állásfoglalása az elektronikus hangkeltésű orgonautánzatokról

A Doktorok Kollégiuma Hymnológiai Szekciójának állásfoglalása az előkészületben levő egyetemes magyar református énekeskönyv ügyében

 

1995. december

 

Révész Imre: Pálóczi Horváth Ádám mint magyar református énekszerző

Szendrei Janka: „Új világosság jelenék”. Egy himnusz története

Szabó Helga: Találkozás Csomasz Tóth Kálmánnal

Molnár Pál: Nagyító alatt a „Dícsérjétek az Urat” legújabb kiadása

Kovács Lóránt: Régi hangszer új köntösben, avagy 175 éves a harkai orgona

Wittner Kálmán: Orgona vagy méltatlan, megtévesztő utánzata? Néhány gondolat egy egysíkú állásfoglalásról

Enyedi Pál: Orgonás szimpózium Szegeden

Az Osváth Viktor Alapítvány állásfoglalása az Ó és új 111 ének megjelenése kapcsán

 

1996. március

 

Pleskó András: Luther Mártonra emlékezem

Karasszon Dezső: Egyházzenei tanszak Debrecenben

Sepsy Károly: Új orgona Nyírbátorban

Fekete Csaba: Orgona és gyülekezeti ének

Siklósi Mihály: LIII. Zsoltár

Kurgyis András: Vesszőszál sarjad a futóhomokon. Néhány bemutatkozó gondolat a debreceni ősi Alma Materról és a Kántusról

Fekete Csaba: Hitvallás és maiság. Megjegyzések az Osváth Viktor Alapítvány állásfoglalásához

Kálmán Lajos: Pár szó. Az Ó és új 111 ének a magyar református gyülekezetek használatára (Fekete Csaba, Hamar István, Kecskés András, Máté János, Draskóczy Lászlótól) és az Osváth Viktor Alapítvány „Állásfoglalása” témakörében

Pálos Ferenc: Wittner Kálmán Úr figyelmébe

Kovács Lóránt: Jövőnk: az elektronikus kántor? Néhány megjegyzés Wittner Kálmán írásához

Csanádi László: Orgonás Szimpózium Szegeden a helybeli zenekonzervatórium orgona tanszakának szemszögéből

Enyedi Pál: Mi (nem) történet Szegeden? Válasz Csanádi Lászlónak

Fekete Csaba: Kalmár György és az éneklő szerszám

 

1996. nyár-ősz

 

Geleji Katona István: Ajánló szózata az Öreg Graduálhoz (első rész)

Bárdos Kornél: Harcok a passió éneklése körül Magyarországon

Fekete Csaba: Zsoltárok fényei és árnyai. Nicolas Vallet: Variációk genfi zsoltárdallamokra 1620.

Hamar István: Csakugyan?

Kovács Lóránt – Molnár Pál: Csakugyan!

Fekete Csaba: Népének-tankönyv református tanulságokkal. Dobszay László: A magyar népének I.

Pungur Béla: Ének-zeneügyi jelentés. Elhangzott a Bácskiskunsági Református Egyházmegye közgyűlésén

Osváth Viktor: Egyházenei és éneklésügyi jelentés. (Elhangzott a Bácskiskunsági Református Egyházmegye közgyűlésén 1973-ban)

Zákányi Bálint: A gitáros éneklés hymnológiai alapvetése

Fekete Csaba: Az Istennek szent angyala

 

1996. tél

 

Fekete Csaba: Találkozós énekeskönyv. Istentiszteleti életünk paraméterei

Kálmán Lajos: Énekeskönyvünk esélyei

Kövendi Dénes: Egyházunk és benne a ReZeM mulasztásai a Magyar Református Énekeskönyv tükrében

A Református Egyházzenészek Munkaközösségének állásfoglalása

 

1997. tavasz

Szerkesztői gondolatok

Geleji Katona István: Ajánló szózata az Öreg Graduálhoz (második rész)

Fekete Csaba: El-bémegyünk…

Gárdonyi Zsolt: Édesapámról

Szabó Szabolcs: Tapasztalataim a kórusszervezésben

Dávid István. Preambulum a Műemlék orgonák Erdélyben című kötethez

Kottamelléklet

Gárdonyi Zsolt: Magyar Ének. Intonáció és orgonakíséret

 

1997. nyár

 

Huszár Gál: Előszó. 1574

Fekete Csaba: Három tétel református istentiszteletünk értelmezéséhez

Bódiss Tamás: Zsoltáréneklés egykor – és ma?

Fekete Csaba: A négyszólamú zsoltározás kezdetei hazánkban

Bódiss Tamás: A négyszólamú zsoltároskönyv legújabb megjelenése elé

Zákányi Bálint: Csomasz Tóth Kálmán háromszólamú feldolgozásai

Molnár Pál: Csomasz Tóthék forradalma, avagy ne engedjünk a ’48-ból

 

1997. ősz

 

Sebestyén Jenő: Korszellem és kálvinizmus

Tótfalusi Kis Miklós: Elöljáró beszéde a Sóltáros Könyvhöz

Vályi Nagy Ervin: In memoriam Csomasz Tóth Kálmán

Kádár Ferenc: Az énekszövegek értékelésének korszerű szempontjai

Fekete Csaba: mi urunk, édes Atyánk és Atya, Fiú, Szentlélek

Pour László: A Debreceni Református Nagytemplom orgonájának története és újjáépítésének szempontjai

Fekete Csaba: Kritikai jegyzetek

 

1997. tél

 

Csomasz Tóth Kálmán: Egyházi művelődésünk a magyar zenetudomány tükrében

Fekete Csaba: Dicsőült helyeken… A 148. Zsoltár két parafrázisa

Fekete Károly: A gyülekezeti énekválasztás szempontjai (vitaindító előadás a ReZeM évi közgyűlését követő megbeszélésen)

Hoppál Páter: A pécsi graduáltanfolyam tanulságai

Dávid István: A nagykőrösi református templom orgonája (történelem és megújulás)

Fodor Ferenc: A nagykőrösi orgona hitvallásos üzenete

 

1998. 1-4. (összevont szám)

 

Új szántás

Karasszon Dezső: Vázlat az 1948-as református énekeskönyv revíziójának szükségességéről

Dávid István: Kisorgonák a református liturgiában

Fekete Csaba: Fakultatív? Kötelező?

’48-as énekeskönyvünk jubileumi kiadása

Fekete Csaba: Harmóniás pótfüzet – törekvések harmonizálása

Máté János: Megjegyzések Molnár Pál „Csomasz Tóthék forradalma, avagy ne engedjünk a ’48-ból” című írásához

Fekete Csaba: Örüljünk-e ötven nyenyerének?

Gárdonyi Zsolt: Előszó

Fekete Csaba: Édes kiáltás és református azonosságtudat

Fekete Csaba: Kyrie puerorum

Sepsy Károly: A Miskolc-Kossuth utcai református templom orgonáinak története

Négy terv a leégett miskolci Deszka-templom új orgonájának megépítésére.

 

2002. jubileumi szám (A ReZeM 10 éve)

 

Bódiss Tamás: Egyházzenei reformok és mozgalmak a Magyarországi Református Egyházban

Bódiss Tamás: A tíz év története

Fekete Csaba: Elhivatásunk

Eseménynaptár 1991-2001.

Dokumentumok

A ReZeM tisztségviselői és szolgálati idejük

A ReZeM kiadványai 1992-2001.

Zsoltár. A Református Egyházzenészek Munkaközösségének lapjának tematikus tartalomjegyzéke

Egyesületi alapszabály

ReZeM tükör

 

2003. évi összevont szám (Csomasz Tóth Kálmán emlékkonferencia Pápán 1902-2002.)

 

Csomasz Tóth zenei öröksége

Hamar István: Tanítványi emlékezés

Dobszay László: Vir doctus

Szentmártoni Szabó Géza: Emlékezés Csomasz Tóth Kálmánról

Fekete Csaba: Csomasz Tóth Kálmán és Hasper kapcsolata

Stefan, Hans-Jürg: Német-Svájc református egyházainak liturgikus reformja a XX. század második felében

Hoppál Péter: Liturgikus örökségünk és sorsa

Fekete Károly: Orgonáink szerepének újragondolója

Dávid István: „…bé-tsúszának az Orgonák is”. Orgona és református istentisztelet

Draskóczy László: A muzsika igaz útja. Bourgeois zeneelmélet-tankönyvének ismertetése

Papp Anette: Apostolok és szentek ünnepe a reformáció után. Gondolatok Huszár Gál 1574-ben nyomtatott graduáljának utolsó istentiszteleti rendje kapcsán

Bódiss Tamás: Hagyomány és/vagy haladás. Református egyházzenénk félszázados kérdése

A Csomasz Tóth Kálmán születése 100. évfordulójára szervezett Magyar Református Egyházzenei konferencia zárónyilatkozata

A MRVSZ Elnöksége és a MRETZs Elnöksége elé terjesztett tézisek a magyar református egyházzenéről

Gilicze László: Ökumenikus keresztyén énekeskönyv előkészítése Hollandiában (1948)

Szénási Sándor: A református istentisztelet

Református Egyházzenészek Munkaközössége közhasznúsági jelentése 2002.

 

2004. összevont szám

 

[Csomasz Tóth Kálmán?]: A kántorképzés rendezése. Állásfoglalás B. Szűcs Ferenc tervezetéhez (1950)

Draskóczy László: A kántorok képzése és továbbképzése

Vizi István: Beszámoló egy kántorképző tanfolyamról

Vizi István: Az egységes nyári kerületi kántorképző tananyaga és tantárgyfelosztása

Gyülekezeti énektanítás. Csomasz Tóth Kálmán körlevele (1950)

Kövendi Dénes: Értelmesen énekeljünk!

Ferenczi Ilona: Salve regina – Salve rex. Tartalmi változások a magyarországi protestáns antifona- és himnusz-fordításokban

Fekete Csaba: Csomasz Tóth Kálmán prozódiai és stiláris igazításai a genfi zsoltárszövegeken

Fekete Csaba: Énekeink történetéhez

Sepsy Károly: Az intonációról

Varga László: A gyülekezeti ének kísérete a Deszka templomban

Sólyom Uzonka: A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Teológus Kórusa

Kiss Zoltán - Mogyorósi Pálma: Az Ócsai Református Egyházközségben végzett szolgálatunk

Jákob Zoltán: A Sárbogárdi Református Gyülekezet zenei élete

Fekete Csaba: Echo nélkül. Sutton könyve (1847) a régi orgonákért

Karasszon Dezső Jubileumi Orgelbüchlein-előadás Debrecenben

 

2005. összevont szám

 

Éneklünk… (Szerkesztőségi jegyzet)

Kissné Mogyorósi Pálma: A protestáns graduálok nagyheti tételei és középkori mintáik

Németh István: Református énekek népi emlékezetben. Az MTA Népzenei Archívumának újabb felvételeiből

Szabó András: Közösségi hitélmény és egyéni sors a gyülekezeti énekek szövegében. Szenci Molnár Albert: Mindennémű háborúság ellen

Ecsedi Zsuzsa: Rendezni közös dolgainkat. A református-evangélikus himnológiai együttműködés lehetőségei

Bódiss Tamás: „…egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent…” (Róma 15,6). Közös evangélikus-református énekrendre utaló adatok a 17. századból

Pap Ferenc: Textusválasztás és/vagy egyházi év

Dávid István: Gyülekezeti kórus és liturgikus örökség

Bácsi Zoltán László: Kántor vagyok Pilisen

Bessenyei Mihály – Nádasi Dorottya: Cantate! Beszámoló egy debreceni gyülekezet kántori szolgálatairól

 

2006. összevont szám

 

Szerkesztőségi jegyzet

Samarjai Máté János: Az éneklésről (Ágenda, 1636)

Martonfalvi Tóth György: Keresztyéni inneplés vagy lelki szent mesterség (prédikáció, 1658/1700)

Varga László: Miért ne énekeljünk genfi zsoltárokat? (Előadás)

Almási István: Losonczy Katalin doktori értekezésének bírálata (2004). Két részlet

Berkesi Sándor: Gárdonyi Zoltán emlékezete

Karasszon Dezső: Három bemutató… - és ami előttük volt

Szabó Balázs: Gárdonyi Zoltán zenéje és szerepe a 20. századi magyar zenetörténetben (Előadás)

Farkas Alíz: Gárdonyi Zoltán kórusművei és a Károli Biblia

Fekete Csaba: Komornik restaurált orgonája Székelyhídon (1820)

Sepsy Károly: Új orgona Dédestapolcsány református templomában

Az avasi templom készülő orgonája

Nagyorgonát állítanak Váradon

Wittner Kálmánné Komlósi Mária: Zenével szolgálunk. (Beszámoló a Pécs-Kertváros református gyülekezeti énekkarának működéséről, 2004-2006)

Megalakult a Szenci Molnár Albert Egyházzenei Társaság (SzEZET)

Gárdonyi Zoltán emléktábláját lepleztük Budapesten

Kissné Balázs Enikő: A 2005. évi közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

2007. összevont szám

 

Karasszon Dezső: Tennivalóink Szenci Molnár Albert és a Magyar Zsoltárkönyv körül

Kövendi Dénes: Református általános iskolák zsoltáréneklő versenye Kispesten

Fekete Csaba: A tonus peregrinus a protestáns szertartásban

Juhász Tamás: Levél énekügyben

Sub tuum praesidium confugimus

Bod Péter a régi énekek védelmében (1764)

Ivánka Sámuel: Szemle a revideált énekes-könyv dallamai és szövegei felett (1877)

Karácsony Sándor: Bevezetés (1948)

Recueil de Psaumes et Cantiques a l’usage des Églises Réformées (1861)